PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ NNO
web technické podpory
DOMŮ      |       KE STAŽENÍ      |        ČASTÉ DOTAZY       |        KONTAKTY
MŽP, odbor finančních a dobrovolných nástrojů, 2017
 • Stáhněte si formulář změn  (vždy si stáhněte aktuální - formulář průběžně aktualizujeme vždy s každou vyřízenou podstatnou změnou)  a vyplňte číslo projektu a IČ
 • Na úvodním listu vyberte druhy změn, které chcete provádět (zde "Oznamujeme změnu / žádáme o změnu rozpočtu")
 • Na listu Žádost o změnu rozpočtu vyplňte do zeleně podbarvených polí úplnou podobu změněného rozpočtu ve smyslu vámi požadovaných změn
 • Každou změněnou položku stručně zdůvodněte. Pamatujte, že za zdůvodnění není považován pouhý popis, kam byla částka z položky přesunuta!   V případě, že nepostačuje místo, můžete zdůvodnění rozvést v průvodním dopisu.
 • Pod tabulkou rozpočtu jsou zobrazeny výsledky formálních kontrol formuláře. V případě, že jsou ve formuláři logické chyby, je pod tabulkou zobrazeno varovné hlášení. Případné chyby je nutné opravit.
 • Formulář vyhodnotí, zda jde o podstatnou, či nepodstatnou změnu.

Postup při podstatné změně
 • Celý formulář zašlete e-mailem na adresu petra.novakova@mzp.cz, do předmětu zprávy napište číslo Rozhodnutí
 • V případě, že chcete navrženou změnu konzultovat s pracovníky MŽP, uveďte tuto skutečnost do e-mailové zprávy
 • V případě, že konzultaci nepotřebujete, zašlete listinnou podobu žádosti o provedení změny opatřenou podpisem statutárního zástupce  na adresu MŽP
 • Pracovníci MŽP zaslanou žádost posoudí a žadatel obdrží písemné vyrozumění (v případě kladného posouzení bude zaslán také změněný rozpočet)
 • Upozornění: Žádost o podstatnou změnu je nutné zaslat nejpozději do 30. listopadu 2017. Po tomto datu není možné podstatné změny rozpočtu provádět.

Postup při nepodstatné změně
 • Celý formulář zašlete e-mailem na adresu petra.novakova@mzp.cz, do předmětu zprávy napište číslo Rozhodnutí
 • Na rozdíl od podstatných změn se nepostatné změny pouze oznamují. Pracovníci MŽP charakter změny zkontrolují a v případě, že je vše v pořádku, zašlou vám e-mailem potvrzení, že změnu bere MŽP na vědomí
 • Nepodstatné změny lze hlásit průběžně. V krajním případě lze nepodstatnou změnu oznámit až v závěrečné zprávě. Tento postup však nedoporučujeme.

Více nepodsatných změn
 • V případě, že v průběhu projektu provedete více nepodstatných změn, je možné, že tím dojde k takové změně rozpočtu, která může mít charakter změny podsatné. Z toho důvodu formulář hodnotí novou skladbu rozpočtu vždy ve vztahu k rozpočtu původnímu (resp. rozpočtu ve smyslu poslední provedené podstatné změny).

Shrnutí všech změn rozpočtu
 • Všechny změny rozpočtu (podstatné i nepodstatné) je také nutné shrnout v příslušné kapitole závěrečné zprávy.
Rozpočet projektu stanoven Rozhodnutím o poskytnutí dotace, které stanovuje i pravidla pro případné nutné změny rozpočtu projektu. Principy změn Rozpočtu projektu jsou popsány v Manuálu postupů, uznatelných a neuznatelných nákladů, který je přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na této stránce je postup provádění změn přehledně shrnut.
Jak změnit rozpočet projektu
Veškeré změny rozpočtu projektu se provádějí pomocí formuláře změn, který je možné stáhnout z těchto webových stránek. Formulář je ve formátu MS Excel a obsahuje 4 listy.

Na prvním listu je třeba vyplnit číslo Rozhodnutí a IČ žadatele. Na základě vložení těchto dvou hodnot se do formuláře načtou údaje o projektu a jeho rozpočtu. Dále je třeba specifikovat, druh změny, který chcete provést. Releventní k rozpočtu je změna rozpočtové skladby (list Žádost o změnu rozpočtu) a změna - navýšení procentního podílu dotace (list Žádost o změnu procenta). V jednom formuláři lze provést i více druhů změn.


Postup při změně rozpočtové skladby
Doporučení: Seznamte se s Manuálem a všechny nutné změny provádějte včas. Vyhnete se tím případným komplikacím.
Všechny změny rozpočtu se týkají pouze části hrazené z dotace!

Máte technický problém se změnovým formulářem? Napište nám a my vám pomůžeme.